ارتباط با همفکر کرج

ارتباط با حمید توکلی، برگزارکننده همفکر کرج