اولین قدم برای شرکت در همفکر، عضویت در خبرنامه است.